revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1997, číslo 3-4

POSTE RESTANTE

Aleš Debeljak
Temná skúsenosť strachu, násilia,
úzkosti a bolesti


(Rozhovor s Alešom Debeljakom pri príležitosti vydania jeho najnovšej básnickej zbierky Mesto a dieťa)

Už Vaša prvá „obsažnejšia“ prezentácia, zbierka „Zámeny, zámeny“ v Básnickom almanachu mladých (Mladinska knjiga, Ljubljana 1982) poukazovala na to, že vás fond slovinskej literárnej tradície nijako výraznejšie nedefinoval. Ak vás niečo z tradície „vzrušilo“, čo to bolo – alebo ste už vtedy cítili, že musíte svoj diapazón rozšíriť o iné národné tradície, mám na mysli predovšetkým americkú literatúru?

Moja prvá literárna prezentácia, o ktorej hovoríte, je ešte pod vplyvom lyriky sústredenej na krásu, v ktorej sa „ja“ potláča, či skrýva práve preto, aby, aspoň si to myslím, procesy formovania vyprázdneného sveta, mohli nájsť svoj adekvátny výraz. V takejto esteticisticko- hermetickej tradícii píše prinajmenšom Niko Grafenauer, ktorého kniha „Štukatúry“ zanechala určité stopy v mojej prvej zbierke. Aj v knihách Milana Jesiha „Kobalt“ a „Volfrám“ možno dobre vidieť romantickú krásu cez prizmu básnického hlasu, aj keď sentimentalizovanú a mierne ironizovanú. Boris A. Novak so svojím „Zátiším slov“ mi pripadal ako vynikajúci básnik eminentne lyrickej elegancie, ktorá je celá zo slov a zvukov. Čo chcem povedať? Že na začiatku svojej lyrickej cesty som sa inšpiroval predovšetkým estetizovanou poetikou modernej slovinskej poézie. Každý básnik, ktorý vstupuje do poézie totiž akosi prirodzene najlepšie pozná svojich súčasníkov: v mnohom ide práve o „vzduch, ktorý básnik dýcha“.
Môj neskorší odstup od bezprostredných súčasníkov má korene v čoraz zreteľnejšom vedomí, že ma poznačila akási temná skúsenosť strachu, násilia, úzkosti a bolesti. Dvadsiate storočie lyriky písanej v nemeckom jazyku, poskytlo v opusoch R.M.Rilkeho, Georga Trakla a Paula Celana, čiastočne aj Johannesa Bobrowského – aspoň mne – vrcholnú kryštalizáciu takejto temnej existenciálnej skúsenosti. Tejto tradícii určitým špecifickým spôsobom, možno teraz rozšíreným na celý expresionistický okruh, zostávam verný aj dnes, keď inklinujem ešte výraznejšie ako predtým k Edvardovi Kocbekovi a Srečkovi Kosovelovi.
Čo sa týka Ameriky, musím priznať, že ide podistým len o vonkajší dojem, ktorý súvisí s mojím dlhoročným životom na druhej strane Atlantiku. Z hľadiska lyrického odkazu nebola pre moju poetickú vizúru americká literatúra – azda okrem Emily Dickinsonovej – v podstate vôbec zaväzujúca. Je však pravda, že Amerika bola pre mňa osudová v inej rovine. Celkom iné, úplne a doslova životne rozhodujúce bolo totiž moje rozhodnutie pre „dobrovoľný exil“ a presťahovanie sa do Ameriky, kde som žil viac ako 4 roky. V rovine osobnej biografie, ktorá prirodzene nutne rezonuje aj v tvorivej imaginácii, práve tento inšpiratívne telesný styk s americkou nekonečnosťou priestoru a vyčerpávajúcimi treniami medzi individuálnou samotou a intenzivitou spoločenských vplyvov znamenal podstatný prelom v mojom živote.

Môže byť podľa Vás písanie „racionálnejších“ textov nadstavbou básnického prejavu?

Pokiaľ ide o esejistickú formu písania, musím povedať, že eseje píšem preto, lebo určité zážitky sa mi nedarí vyjadriť takým otvoreným, zhusteným, alebo ak chcete, vykryštalizovaným spôsobom ako v sonete. Esej nie je nadstavba, ale zajakavý, no občas aj výraznejší doplnok poézie. Esej je pre lyriku tým, čím sú obrazy krížovej cesty pre jedinú zastávku, ktorá môže – oddelená od kontextu – usmerniť našu pozornosť na celkom iné symbolické vrstvy v obraze. Symbol, ktorý dominuje v konkrétnej básni, potrebuje v eseji širšie zabývanie, aké vytvára historický, sociálny a kultúrny kontext, ktorý v eseji možno rozvinúť, zatiaľ čo báseň ho fakticky vôbec nepotrebuje. Esej sa bez ohľadu na pôvodnosť viac opiera o určitý už vymedzený priestor reflexie a skúsenosti, dobrá báseň ho však vlastnou silou posúva, ak ho priam nevytvára.

V čom sa Vám zdá americký spôsob života, percepcia literatúry a zapájanie sa spisovateľov do spoločenského kontextu odlišné od slovinského, alebo širšie chápané, balkánskeho sveta?

Americký životný štýl, ktorý v mnohom určuje aj formy duchovnosti, je predovšetkým podstatne rýchlejší, namáhavejší a náročnejší ako ten náš, preto je aj „opotrebovanosť existenciálneho materiálu“ oveľa väčšia. Je však pravda, že aj sociálne a kultúrne výhody – ako nezanedbateľná protiváha – sú väčšie. Najmä veľké metropoly, New York City, San Francisco, Boston, Chicago ponúkajú ustavičné defilé svetových špičiek v umení, od koncertov, literárnych večerov, filmov, opier, až po výstavy, divadelné predstavenia atď. Celé to horúčkovité bľabotanie je samozrejme stimulatívne, občas možno až príliš zaťažujúce, veď sa treba konfrontovať s najlepšími a najmúdrejšími z celej planéty, nielen s americkou tradíciou.
Amerika totiž nie je len jedna jediná tradícia, ale reprezentuje javisko celého sveta, a preto sa aj zvŕta pred reflektormi pozornosti, ktorú na ňu celý svet sústreďuje. Keďže som sa, napriek núkajúcej sa univerzitnej kariére, z Ameriky vrátil, môžete sami uhádnuť, pre ktorú z týchto hrubo určených alternatív som intímne rozhodnutý. Jednako mi to však nebráni, aby som nezdôraznil, že práve vďaka spomínanému vreniu sú štandardy literárnych a kritických výsledkov v Amerike vyššie. To neznamená, že automaticky píšu lepšie. Majú však oveľa rozvinutejší umelecký a kultúrny život s vydavateľstvami, časopismi, antológiami, recenzentmi, cenami atď. To všetko umožňuje veľkú a ostrejšiu konkurenciu, lebo len tá dá nutný popud pre dvíhanie kritérií kompetentného písania. Nemožno si ani predstaviť, že by v Amerike napríklad kritici mohli publikovať v literárnej prílohe najvplyvnejšieho národného denníka (napr. New York Times Book Review), ak by nešlo o naozaj inteligentné, rozvážne, duchaplné a štylisticky vybrúsené kritické výkony. Spisovatelia si totiž ustavične hľadia na prsty a jeden druhého chvatom predbiehajú (azda preto je v „hlavnom prúde“ kultúrnej produkcie taká obsedantná sústredenosť na americké dianie).
Pokiaľ ide o literatúru, a najmä poéziu, vo všeobecnosti je akosi zaužívané, že básnik uverejní svoju lyrickú prvotinu zväčša až pred tridsiatkou, pričom jeho talent sa ešte predtým dôkladne overuje publikovaním v rozličných časopisoch a periodických publikáciách. Konkurencia je jednoducho priveľká na to, aby mohlo dôjsť k nejakému radikálnemu prerazeniu.
V istom zmysle je to dobre, lebo tento mechanizmus ochraňuje a pestuje estetické štandardy na závideniahodnej úrovni, no zároveň je to zlé, lebo napríklad výrazne originálny hlas, ktorý sa naozaj dramaticky odlišuje od jestvujúceho kontextu, väčšina tejto literárnej a vydavateľskej mašinérie nebude vedieť alebo môcť rozpoznať.
Mne osobne, povedzme, špičkový americký básnik a podľa mnohých najväčší žijúci lyrik Ameriky, John Ashbery, ktorého výber veršov som preložil do slovinčiny, síce nie je intímne blízky, som však schopný rozpoznať obrovskú autoritu originálneho lyrického hlasu, ktorý pôsobí v tejto poézii. Ashbery, podľa svojho skorého úspechu akési „zázračné dieťa“ americkej poézie, je však skôr výnimka ako pravidlo. Rast je zvyčajne pomalý a postupný, individuálna poetika sa ustavične preveruje kritikou a inými názormi, zároveň však treba každého novoprichádzajúceho básnika čítať vo svetle obrovskej haldy kníh z minulosti a súčasnosti, preto je zrejmé, že filtrácia je ťažšia a trvá pomerne dlho. Tí, čo nepoznajú americkú kultúru zblízka – takí sú zvyčajne najrezolútnejší v znevažovaní – samozrejme roztáčajú modlitebný mlynček dutohlavcov, vraj literatúra v USA je čoraz väčšmi zatláčaná na úroveň „spotrebného tovaru“, nútená k „povrchnosti“ a „imperatívu bestselleru“.
Takéto a podobné sú ohnivká reťaze, ktorou vyčerpaný európsky duch – podľa môjho názoru – zakrýva dnešný vlastný nedostatok invencie. Je pravda, že na úrovni bestsellerov ide o estetický svet ako tovar, predsa však je Amerika najzaujímavejšia (čo je z diaľky ťažko postrehnúť) neprehľadným množstvom revuí a menších či univerzitných vydavateľstiev, kde je dostatok priestoru pre rôznorodé experimenty a testovanie hraníc. Zároveň americká intelektuálna a estetická vnímavosť, založená na výsledkoch (predovšetkým) západnej civilizácie a pestovaná v tradične elitných univerzitách „brečtanovej ligy“, ktoré patria k vedúcim univerzitám na svete (Harvard, Yale, Columbia, Princeton atď.), formuje takto – možno niekedy až prehnane elitne – mentalitu, kvôli ktorej Danilo Kiš, podľa mňa najväčší južnoslovanský spisovateľ dvadsiateho storočia a európsky umelec par excellence, raz nadšene vyhlásil, že by sa z Paríža hneď presťahoval do New Yorku, keby vedel dostatočne dobre po anglicky.

Slovinská poézia je výnimočne rôznorodá, s veľkým množstvom autopoetík, a – ak sa vyjadrím viac technicky – pomerne kvalitná. Ako Vám pripadá sprievodná kritická reflexia a esejistika v porovnaní s ostatnými národnými literatúrami?

Porovnajme súčasný slovinský a srbský literárny život, aby sme nepoužívali len príklad Ameriky, ktorá je aj svojím metafyzickým charakterom „kategóriou samou osebe“. Podľa mojej mienky máme v našom národnom priestore oveľa radikálnejšiu a znepokojivejšiu lyrickú tvorivosť. Predsa však srbskí kritici – ktorí neraz prorocky hodnotia aj slovinskú poéziu, najmä v belehradskom literárnom mesačníku „Reč“ – prejavujú takú informovanosť o svetových teoretických trendoch a estetických praktikách, podopretú aj početnými a aktuálnymi prekladmi význačnejších súčasných diel, akú im slovinská kritika (pokiaľ ide o preklady, tak aj vydavatelia) môže len závidieť. Nechcel by som tvrdiť, že súčasná slovinská poézia nemá nemá takú kritiku, akú by si zaslúžila. Jednako však platí, že kritická reflexia sa nemôže naozaj dôkladne rozvinúť, ak slovinské literárne časopisy – okrem čestnej výnimky, totiž stálej rubriky „Front Line“ v mesačníku Literatura –, ktoré by sa už z definície mali starať o „literárnu scénu“, nepestujú systematickú a podrobnú plynulú kritickú analýzu.
Takáto analýza obsahuje aj obsažné bloky o konkrétnom (nielen nebohom, ale aj) žijúcom autorovi, verejné diskusie (výnimkou je azda „Literárna dvojka“, t.j. vystúpenia kritika a autora v rámci ľubľanskej študentskej organizácie), reportáže o živote a práci jednotlivých tvorcov literatúry, porovnávania a prehľady, ktoré by boli schopné cez stromy individuálnych kníh vidieť aj celý les, t.j. školy, smery alebo aspoň tie významnejšie prelomy a prieniky do estetických svetov, ktoré poznamenávajú konkrétne desaťročie alebo zaznamenávajú „pravdu doby“, ak chcete. Ako veľmi by sme potrebovali napríklad štúdie o zmysle a dimenziách smrti, lásky, vojny, mýtu, prírody, maliarskej tradície, dejín atď., tak ako sa tieto toposy objavujú v literárnych výtvoroch v posledných dvadsiatich rokoch! To znamená, aby išlo o tematické eseje, akú – vezmime si náhodný príklad – o Panónskej nížine pred časom napísal Jože Horvat, alebo, akú napísal, ak sa nemýlim, Matej Bogataj o erotike a násilí.
Jedným slovom, nielen recenzia konkrétnej knihy, ale reflexia zaradenosti tejto knihy do širšieho kultúrneho a sociálneho priestoru je to, čo naozaj podstatne definuje existenciálnu závažnosť a estetický štýl autora. To nám chýba. Chvalabohu, že aspoň edícia „Interpretácie“, ktorá vychádza pri časopise Nova revija, neobmedzila svoje zväzky vyslovene na mŕtvych autorov.

BOSENSKÁ ELÉGIA

(Miljenkovi Jergovićovi, Sarajevo-Záhreb)

Spievaj, mladý básnik, dotkni sa mi rozpálenej kože, priškvarenej
po dlhých behoch cez horizonty, cez kopcovité necesty, neustúp teraz,
keď horúčkovité očné gule delostrelcov civejú na pukliny v štukatúre
múzeí a palácov, čo nemo driemu. Ako vyslúžilé svätyne.

Jednoducho vyrátaj, čo ešte zostalo: kŕdle lastovíc, čo štebocú pod
niekdajšími zvonicami a klenbami, večná múdrosť francúzskeho románu,
keď ho čítame v krytoch, striebristé páperie na ušných lalôčkoch
kojencov, ktoré zrazu opadáva, zmĺknutý hrom z rovín Panónie.

Duch pušného prachu dráždi pľúca ľudí. Neprekročili sme čiaru
v piesku. Teraz prehovor: hladina nad hlbinou sa vlní. Neviem, či bude
požehnaná. V bahne svietia prstene. Veselia sa neznáme

veci. Uver, naozaj: som pripravená. Naposledy mi ešte
zaspievaj o láske milého k búrkam, o utajenosti ženských tieňov a
mramorových schodov, spievaj, ako si spieval, kým si neošedivel.

POVRCHNÁ VÁŠEŇ SLOVA

Kde by mali byť kŕdle poživačných škorcov, tam teraz zíva
prázdnota vzduchu. V sudoch už dlho horí nafta. Sotva
symbol raja, isteže. No peklo to ešte nie je. Starci
ťahavo spievajú pod zvyškami obhorených arkád.
Stačí im

jediné dieťa, čo ich počúva niekde v cudzine. Ozvena balád
ho udržiava v bdení. Cez sen sa kĺžu ťažké, temné vtáky a chlapci
nájdu vysvetlenie v neskrotnej vášni. Žiletka švihne
cez mladú tvár a neha sa zdá skoro hrdinská. Vravia,

že z rozpadnutej spomienky už nemožno vytlačiť núdzový
sonet. Hej, možno. A to by bol trpký obraz. Pokiaľ ide
o mňa, musím povedať: viac než mlčanie ma zaujíma povrchná

vášeň slova, ktorá vyvolá semeno, aby v okamihu explodovalo do kvetu.
Takmer fyzicky cítim, že to nie je márne, keď prísahydelirických
neznámych i dušu a telo storočia usmerňujem do akvaduktu jazyka.

KRÁSA NEÚSPECHU

(Tomažovi Šalamunovi, doma a v cudzine)

Žiara kométy hasne nad lesom a vodou. V ušľachtilých sudoch
zreje krašský teran. Si zaviazaný rozkošiam a mukám spevu. Ťahá ťa to
tam, kde tvoj jazyk môže pomenovať všetky veci. A už
je tu striedanie storočí: akáže skratka ešte existuje,

čo by poznala silu slov. Ty, ktorý zľahka oživuješ spánok
nenarodených, čakal si márne v hotelovej izbe, že prídu
lane, vznešene ako kedysi, keď si ešte slobodne
poľoval, nahý a mocný, po čistinách mnohých kráľovstiev.

Ty nasleduješ iba strašnú zoru, ktorá spôsobí, že každý pijan
v okamihu vytriezvie, ba z teba urobí veštca. A predsa pochybuješ
o svojom dare. A nevedel si vycítiť, kedy pokoj zaľahol na

srsť jeleňov, ktoré sa hromadili do húfov. Odovzdane sa
oddali norám a brlohom. Čakali dlho, kým sa z lovca
stane pastier a kým sa znovu zjaví rímska cesta.

LOVECKÁ OBETA

Cez úzke riečne korytá sa budeš plachtiť do Dunaja a Čierneho mora.
Po náhrobkoch vojakov a mníchov a cez smotanu hmiel cupoce
kamenec. Pod kopulou nekonečného impéria sa pustovka spúšťa na svoju korisť.
Je taká drobná, že uniká očiam. Plavíš sa okolo kanálov,

ktoré roztláča neznáma sila, popri kláštore, kde dedičné
správy sľubujú víziu raja. Ľahko prechádzaš cez hranice,
bez odporu, zakrádavo ako lišiak prefrkneš cez domy, ktoré spia.
Guvernantka posledný raz previnula prvorodenca. Pod pastelovými

nátermi svieti čerstvá, jasná krv. Osamelé osady si želajú,
aby ich spasili ohnivé zázraky. Preto sa nechcú dať na
útek. Bledosť staroby ťa načína, keďže sa už toľko rokov plavíš.

Záhuba aj víťazstvo sú pre teba lanské snehy. Predieraš sa
vpred, ku kamenným hradbám a k pevnosti, ktorá odovzdane čaká, že historický
rituál sa znovu raz zopakuje. Zrúti ju zrýchlený dych dieťaťa.

ESTETIKA SÚMRAKU

Pamätám sa na olovený dych, ktorým nasiakol môj svet.
V podstate nezarosil zrkadlá, no verím, že ho pozná každý.
Niet voľby: myslím na mŕtvych, ktorí vstupujú do prísahy
mladých snúbencov. Pamätám sa na kyslý dážď, ktorý

zalial chodníky a kobky vo väznici. Pamätám sa
ešte na silu, ktorá drví kosti. Slovesá sú pre ňu priveľa.
Zo žeravej
lávy a mlčania svedkov dokáže uhnietiť zver, čo planie nad
poliami. A vstúpi do večného teraz a spozná obeť medzi nami,

čo sme si posadali okolo ohniska. Pritiahla nás vôľa,
s akou si súmračný spevák zmení pohlavie a život vdýchne
do pomníka. Ktože vtedy vedel, že dril večne zelených

jedenásťslabičných veršov môže pretvoriť nádej na rev bojiska!

Teraz je neskoro: moc pučí v básni a všetko, čo jestvuje,
presadí do rétoriky opakovania, ktorá vie zamlčať rozklad formy.

PRED BÚRKOU

Ruský chrt za dverami už nebreše. Ľadové kryhy plávu
dolu po prúde. Rozbitá hračka, ktorú už nijaký hodinár
neposkladá. Hrdza nahryzla meč. Hmota víl na brehu škrípe.
Veľtok pod nimi odhrýza kusy zeme a mníška ešte zájde na

nádvorie a s obavami ohmatáva modravú hmlu. Idúc domov
zastaneš, nech v tebe zhasne skromné svetlo. Práve sa krátko
zablysol škovránok. A už ho niet. Stratil sa nad mestom,
ktoré kvári tušenie, že kliatby a legendy nepostačujú.

Ty, čo si prebrodil vlny Jordánu, opatrne kráčaš popod
štíty blednúce na množstve fasád. Nepočuješ už grécke omše,
rozliehajúce sa v tme. Cudzincom pre potechu, tebe na príťaž.

Ústa sa ti chvejú, keď ideš okolo tyranovej hrobky, ktorú budú vnuci
nevedomky navštevovať. V noci pred ňou, ako stráž pri mŕtvom,
vzlyká mladá matka, ktorej jedináčik sa už možno ponoril do spánku.

NÁVRAT DOMOV

Kôra tenkého ľadu praská a menia sa smerovníky. Jarný
sneh sa plazí po hrebeňoch Karavaniek. Bledé sú tváre princov. Krv
im čoskoro opäť vstúpi do líc. Klopkanie premrznutýh žĺn na
sklá okien nás budí zo spánku. Zavčas rána. Z puklín v dlážke

kypí svetlo. Ako clivo vzdychajú čižmy, keď ich otravuje hlboká bažina!
Severný vietor sa nad strechami zmieša s južným a slepota sa skončí
na prahu hrobu. Teraz, vo svätej hodine, sme sa zhromaždili všetci,
čo sme odišli od rodičov. Nikto už nepotrebuje škrupiny z vajca,

rozšliapnuté. Z ich škvŕn vzniká horizont krajiny, ktorá vzdoruje
zabudnutiu. Na námestí znovu odpočíva španielsky jazdec. Starena zbožne
spína ruky bez túžby či strachu. Minula sa utajenosť desiatich

dní. Pokojne ich čaká. Pozná ich podľa beznádeje pod helmicami. Myslia si,
že ich utešovala matka. Tvár vojaka, stará ako keltská váza,
sa ponára do žblnkotu vody, ktorá azda zaplní vyschnutú studňu.

Preložil Karol Chmel.

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Jani Virk
Nie sme

str. 3

Paľo Bohuš
Jogging po mínovom poli

str. 9

Andrzej Stasiuk
Poviedky

str. 21

POSTE RESTANTE
Aleš Debeljak
rozhovor, básne
str. 41

Lubomír Martínek
Souhvězdí titaniku
str. 53

Paul Gauguin
Noa-Noa
str. 97

Alexander Vvedenskij
Vianoce u Ivanovovcov
str. 97

Gottfried Benn
Stratené ja
str. 135

Igol Kalný
str. 143

Egon Bondy
Zbytky eposu
str. 153

His Master´s Voice
Knižná edícia časopisu
str. 161


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.