revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2004, číslo 3-4

Svetislav Basara
Zánik mesta


Svetislav Basara (1953) - vedúci predstaviteľ strednej generácie srbských spisovateľov, prozaik a nonkonformný esejista, autor dvadsiatky kníh (dve dostupné aj v slovenčine - Fenomény, 1996, Vrtuľa pre Isu, 1997), viackrát ocenený cenami za knihu roka, nositeľ Ceny Borislava Pekića; prekladaný do francúzštiny, angličtiny, japončiny. Aktuálny srbský veľvyslanec na Cypre.

Dekadencia mesta sa začína rúcaním mestských hradieb ako primárnych urbánnych inštitúcií. Nomádske útoky zvonku ničili hradby, ale tie boli vždy zrenovované; moderná doba prináša niečo nové: difúzne obsadenie znútra. Tendencia započatá v renesancii, aby sa určité javy arbitrárne kvalifikovali ako "progresívne" (akoby pokrok nemohol obsiahnuť ktorýkoľvek smer), ohlásila subverzívny proces likvidácie mesta "otváraním", chápajúc tým aj "otvorenosť" ako niečo a priori pozitívne. Búranie mestských hradieb v prvom rade znamená odstraňovanie hraníc, nielen v urbanisticko-architektonickom zmysle, ale odstraňovanie všetkých hraníc vôbec, otváranie brán expanzii horizontálnej slobody, ktorá, zbavená formujúcich a usmerňujúcich ohraničení, skončí ako aktuálny chaos.

Orientácia percepcie na kvantitatívne aspekty postupom času viedla k tomu, že štatistický nárast mestského obyvateľstva sa vníma ako spoľahlivý ukazovateľ pokroku, aj keď je viac než jasné, že bujnenie miest znamená zväčšovanie urbánnych problémov a, čo je nebezpečnejšie, vedie k zániku dediny, ktorého efektom je, v relatívne krátkom čase, evidentné ochudobnenie miest. Je to dobre vidieť na príkladoch niekdajších komunistických štátov, spravidla rurálnych, ktoré plánovito podporovali migrácie do miest a priemyselných centier, kde vidiecky živel bez remeselníckej tradície, narýchlo priučený industriálnym činnostiam v spojení s mechanicky plánovanou výrobou, vyrábal takmer nepoužiteľné výrobky, ktoré nemohli konkurovať na svetovom trhu, pričom zároveň dediny odumreli, takže zrýchlená urbanizácia v priebehu jediného ľudského života ako v laboratórnom experimente ukázala samu podstatu urbanizácie a industrializácie ako totálne spustošenie.

Metastázy miest ako výraz zmätku v priestore majú svoju príčinu v gnozeologickej konfúzii vzniknutej presunom pozornosti z vertikálnej osi na horizontálnu, z teocentrizmu k antropocentrizmu, presunom, ktorý je ideologicky tvarovaný vo forme heliocentrického obrazu sveta - ten už do stredu nestavia Slnko, ale vzbúrené vedomie vedcov. Tak ako všetky ideológie, aj ideológia heliocentrizmu je mimikri; v samej podstate je egoizmus a absolútny geocentrizmus, geocentrizmus, v ktorého referenčnom systéme niet miesta pre Boha, s výnimkou "Boha hodinára" alebo indiferentného hýbateľa jedného silového poľa, na ktoré už, keď sa všetko dostalo do pohybu, nemá nijaký vplyv.

Gnozeologický zmätok bezpodmienečne viedol k terminologickému chaosu. Postupne sa vybudoval myšlienkový systém, v ktorom sa určité pojmy vyhlásili za absolútne hodnoty a iné zase stratili svoj význam. Sloboda, rovnosť, ľudské práva, napríklad, sú zrazu sakrifikované a inaugurované na absolútne hodnoty; vďaka narastajúcej povrchnosti sa to akceptuje bez odporu, aj keď sloboda, rovnosť alebo ľudské práva neexistujú ako niečo izolované, ako nejaká kvalita, ale sú reláciou, a ich kvalita závisí od povahy relácie. Takto sa opäť vraciame k problému hranice, lebo hranica je tá, ktorá slobode dáva formu a zmysel, tak ako je to vo vertikálne organizovanej spoločnosti, kde priestorové a etické obmedzenia slúžia ako určitý druh "múrov", ktoré usmerňujú energiu smerom nahor. Tieto obmedzenia sú však predsa len zrušené skôr, než sa pristúpilo k búraniu mestských múrov, lebo neovládateľná túžba po nekonečnom, raz presmerovaná z vertikálno-vnútorného na horizontálno-vonkajšie, musela nájsť vyjadrenie v expanzii a odstránení obmedzenia, čo predstavovalo akýsi druh opakovaného Východného hriechu a rebabylonizáciu sveta, lebo takto sa prekonala nielen hranica, ktorú určil Boh, ale aj hranice, ktoré postavila príroda. To je sama podstata toho, čo nazývame alienáciou: stav derealizácie, v ktorom je človek rovnako vzdialený od Boha i od prírody.

V metafyzickom zmysle mesto, ktoré prerástlo svoje hranice, prestáva byť mestom v tradičnom význame a prechádza do stavu, aký predchádzal stavbe opevnenia - mení sa na istý druh urbanizovanej stepi, v ktorej vládne nomádsky duch. Tento duch využíva civilizačné výhody, predovšetkým pohodlie mestského života, ale zavrhuje obmedzenia, s akými ráta tradičný mestský život. Namiesto tradičných foriem, ceremónií, procesií a karnevalov - úzko spojených s kalendárom, logikou podnebia a striedaním ročných období - sa zavádza určitý poriadok náhodností a nestálosti, z ktorého v moderných časoch vznikajú také fenomény ako móda, športové zápolenia, turizmus a iné, ťažko utajiteľné formy nomádskeho ducha.

S dekadenciou mesta je úzko spojená exteritorizácia času. Ako sa pozornosť sveta presúvala z vnútorno-vertikálneho na vonkajškovo-horizontálne, čas strácal subjektívnu kvalitu a postupne sa premieňal na fyzickú veličinu. Potom sa pristúpilo k meraniu, parcelovaniu, k určitej špecifikácii času, vytváraniu veľmi nebezpečnej a ťažko pochopiteľnej ilúzie o šírení sa času. Takto čas prerástol na hrozivú vonkajšiu silu, na zvláštny prinucovací aparát, lebo kontrola priestoru je teraz založená na manipulovaní časovou dimenziou, to jest vopred vymysleným rozmiestnením udalostí alebo na ich násilnom vyprovokovaní pomocou timingu. Kvantifikácia a ideologizácia priestoru, času a technologické zrýchlenie ako dôsledok nestotožnenia sa s prirodzeným poriadkom vecí však vytvára priepasť a napätie medzi svetom človeka a svetom prírody. Tento fenomén budeme odteraz nazývať priestor akcidentu.

Otvorené mesto moderny, mesto, ktorého hradby zničila endookupácia, pripomína otvorenú ranu a zostáva vystavené subverzívnym vplyvom, ktoré tentoraz neprichádzajú z vonkajšieho priestoru, ale z neho samého. Priemyselná doba zviacnásobila potrebu pracovnej sily, ktorú existujúce ľudské sídla nemohli uspokojiť, a tak došlo k veľkým migráciám z dedín do miest. Ak sa na tieto migrácie pozeráme nezávisle od ideologických či ekonomických implikácií, takto bez prívlastkov sa javia ako nájazdy, živelné pohyby más, ktoré - ak abstrahujeme utilitárny rozmer - so sebou prinášajú ničenie a pustošenie ako nevyhnutné dôsledky nájazdov. Podobne expanzia priemyselných výrobkov, na výrobe ktorých sa tie masy zúčastňujú, predstavuje tiež obraz spustošenia, lebo expanzia je len spomalená explózia. Civilizácia mesta je takto vystavená radu implózií a explózií, ktoré sa ideologicky predstavujú ako progres a technologický pokrok.

Celú ukážku nájdete v časopise Fragment.

Preložil Karol Chmel.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Svetislav Basara
Zánik mesta
s. 3

Andy Turan
Dve básne
s. 11

Sú aj ďalšie sny
(O Ludvíkovi Kunderovi s Ludvíkom Kunderom)
s. 21

Deviata hodina Petra Huchela
s. 37

Sándor Márai
Denníky
s. 55

Jaroslav Šrank
O Sándorovi Máraim (a najmä o kadeďom inom)
s. 69

Mila Haugová
Telo slova je náš čas
s. 79

János Pilinszky
Rovný labyrint
s. 87

Andro Verdan
Istiny
s. 105

Poste restante
Charles Baudelaire
s. 111

Eugen Gindl
Z cestovných denníkov
Piknik na lietajúcom koberci

s. 155

Raz sa Gogoľ preobliekol...
(Literárne anekdoty)
s. 169


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.