revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2005, číslo 3-4

Danilo Kiš
Buridalov osol alebo spisovateľ v chaose sveta


Už sám fakt, že otázka "Aká je spisovateľova zodpovednosť voči štátu?" sa kladie s takou naliehavosťou nielen za posledných štyridsať rokov, ale v podstate už zhruba od dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia, svedčí rovnako o jej aktuálnosti, ako aj o jej nepríjemnosti, ktorá sa ako zlé svedomie zjavuje u spisovateľov všetkých kontinentov. Táto otázka je vlastne priznaním našej indispozície i pochybností o zmysle celého nášho písania: Prečo píšeme, pre koho píšeme? Nie je písanie márna a nezmyselná robota? Urobila vôbec niečo literatúra v našich časoch? Prispela svojím pôsobením k biednemu stavu, v akom sa dnes svet nachádza? Nesie teda na sebe vinu za východný hriech totalitarizmu, vojen, náboženskej a národnostnej neznášanlivosti, za biedu, hlad, zamorenie planéty? Alebo naopak, svojím podzemným, sotva viditeľným pôsobením ako-tak vplývala na to, aby sa tento stav nezhoršoval, ba určitým spôsobom prispela k pozitívnym hodnotám ľudstva: demokracii, slobode, hľadaniu pravdy? Nebola a nezostala literatúra v chaose dejín určitým druhom lux in tenebris?

Odpovede na tieto otázky, ako je známe, boli, v rozmanitých podobách a okolnostiach, intonované buď priveľmi optimisticky, alebo naopak, tienila ich tichá rezignácia, pokiaľ išlo o akúkoľvek pozitívnu silu literatúry. Myslím si, že neexistuje spisovateľ, ktorý by nebol v každej chvíli vystavený nepokoju, aký v ňom vyvoláva otázka zmyslu písania, nepokoju, ktorý sa láme na dve pokušenia: spoľahnúť sa na pomalé, podzemné, takpovediac etické pôsobenie literatúry - ktorá svojím idealizmom, svojou vierou v kritické a morálne hodnoty človeka naplní svoje poslanie - alebo naopak, vsadiť na aktuálnu chvíľu. História nás v tomto veľmi nepoučí: spisovatelia, ako aj filozofi, v tvorivom myšlienkovom vzlete inklinujú k absolútnu, a túžia po stotožnení s Demiurgom: vytvoriť nie dielo, ale svet; svet ako dielo. Náš život je jediná a jedinečná šanca, a každý z nás má k dispozícii svojich sedem dní stvorenia: svet treba usporiadať podľa tohto demiurgického projektu ideálne ako nejaký dokonale zmontovaný román alebo poému; ideálne, to jest - totalitne.

Sir Karl Popper nám poskytol magistrálnu demonštráciu tejto totalizujúcej tendencie u filozofov do Platóna cez Hegla až po Marxa: tendenciu, ktorá ako "dlhý komplot proti slobode" pokračuje v rôznych svojich formách až dodnes. V Platónovom ideálnom štáte nebolo miesto pre básnikov, v Dostojevského štáte zase pre Židov. Túto nebezpečnú demiurgickú inklináciu Skribenta - postaviť ako protiklad svetovému chaosu pokoj a poriadok - formoval kedysi v dvadsiatych rokoch Gide do priznania, že v dejinnom zmätku, čo ho obklopuje, sa rozhoduje medzi dvoma radikálnymi riešeniami: fašizmom a komunizmom. Tento príklad nám teda môže poslúžiť ako paradigma, aké potenciálne nebezpečenstvo v sebe skrýva tá nevinná básnická fantázia à la Rimbaud, podľa ktorej poézia, teda literatúra, musí "meniť svet". Taká istá demiurgická vášeň zaviedla nielen Sartra, ale aj celé generácie intelektuálov do nebezpečného redukcionizmu a k fascinácii "červenými slnkami, čo svietia nad našou malou Európou" (Morin), a Solženicin, po gigantickom boji, ktorý viedol v mene spásonosnej demystifikácie totalitného štátu ilúzií a lží, podľahol rovnakému pokušeniu mesianizmu ako Dostojevskij.

Keď sa moderný Skribent obracia k minulosti, nemôže ju vidieť s bezprostrednou hrdosťou, ani bez pokánia, a nemôže si neuvedomovať nebezpečnú moc, akú má v rukách. Ale takisto - keď už získa základné poznatky o svete - nemôže s pokojným svedomím pokračovať v mallarméovskom speve - aboli bibelot d'inanité sonore - zatiaľ čo sa okolo neho vedú krvavé vojny v mene ideí a princípov, aké formuloval nejaký starodávny alebo nejaký včerajší spisovateľ. Dnešnému spisovateľovi totiž zostáva jedno-jediné spoľahlivé poznanie: že nijaká z ciest, ktoré si zvolí, nie je bez nebezpečenstva; že každé hľadanie Absolútna a každý pokus o globálne riešenie vedie k redukcionizmu; a každé zatváranie sa do "rezonujúceho ticha" je zneužitím daru, aký mu dal Boh. Spisovateľ dnes stojí ako Buridanov osol medzi týmito dvoma možnosťami: vrhnúť sa do boja za Princípy, alebo obrábať svoju záhradku. Ak si vyberie to prvé, tak istým spôsobom zradil literatúru; ak si vyberie to druhé, zostane v ňom permanentná ľútosť, že prežil svoj život márne a že premárnil svoj talent.

Ak to ešte treba povedať, tak povedzme, že štát je ešte vždy, a to čoraz väčšmi, oným "monštrom", ktorého sa načakal Nietzsche, no Solženicinov príklad nám dokazuje, že literatúra nie je až taká bezmocná voči generálom, ako sa nám občas vidí. Každá kniha, ktorá svedčí proti štátu ako inštitúcii násilia, lži a nezákonnosti, dáva zmysel celému nášmu písaniu. Čo teda zmôže jedna kniha? Môže svojím svedectvom determinovať priestor, v ktorom je násilná smrť škandál: ona dáva zmysel tej smrti, ako vraví Jean Ricardou: "Bez svedectva literatúry (a svedectvo tu treba chápať v plnom význame tohto slova) by smrť jedného dieťaťa kdesi vo svete nemala väčší význam než smrť nejakého zvieraťa na bitúnku".

Môže nám toto poskytnúť trocha zmyslu a trocha útechy?

Prečo píšem?

Písanie je povolanie, mutácia génov, chromozómov; spisovateľom sa človek stáva, tak ako sa stáva škrtičom.
Píšem, lebo neviem robiť nič iné; lebo zo všetkého, čo by som mohol robiť, robím toto najlepšie a (I hope) lepšie než ostatní.
Písanie je márnosť. Márnosť, ktorá mi občas pripadá menej ničotná než iné formy existencie.
Píšem teda aj preto, lebo som nespokojný sám so sebou a so svetom. A píšem preto, aby som dal túto nespokojnosť najavo. Aby som prežil.

Úryvok preložil Karol Chmel.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Danilo Kiš
Buridalov osol alebo spisovateľ v chaose sveta
s. 3

Eugen Gindl
Dillí
s. 7

Ján Litvák
Zničenie mizérie
s. 11

Andy Turan
Písanie je hlavne o zázrakoch

s. 21

Lubomír Martínek
Fanfan
s. 37

Poste restante
Súčasná maďarská literatúra
s. 49

Angela Repka
Haiku

s. 75

Zoran Ferić
Ukrajinská rozprávka

s. 79

Monika Rinck
Veci a iné básne
s. 85

Obuj sa a choď!
Robert Bielik - Sansília
s. 95

Aleksandar Ristović
Ako prežijeme zimu
s. 153

William Blake
Modlitby neorú!
s. 165

Valdo Motta
Básnik mystiky a rebélie
s. 177

Eva Švankmajerová
s. 185


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.