revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na JURAJ MOJŽIŠ: Ako po masle
c

JE ESEJ ŽÁNER?

Juraj MOJŽIŠ: AKO PO MASLE

F. R. & G. 2016

Texty knihy vznikali v rokoch 2010 – 2016, niektoré vychádzajú prvý raz, iné boli publikované v časopisoch a denníkoch alebo ako doslovy ku knihám z výtvarného umenia. Publikácia má venovanie („Olegovi a Ľudmile s obdivom voči veľkosti ´drobnej´ práce.“) a o zrode tejto knihy sa možno dozvedieť z netradičného úvodu (povedané s M. Šútovcom) Rekapitulácia nekapitulácie (kniha administratívne vznikala takmer štyri roky). A číslovky pokračujú i v názvoch jednotlivých kapitol: Štyri cesty, Pätnásť skíc, Dva prieskumy, Dve recenzie výstav, Päť recenzií kníh. Juraj Mojžiš (ale aj vydavateľ Oleg Pastier) sa radi „hrajú“ s kompozíciou kníh, s ich rámcovými časťami i grafikou ukladania nadpisov, slov, myšlienok, prípadných ilustrácií či fotodokumentácie. To treba privítať – príjemca má aj zážitok vizuálny.

Juraj Mojžiš texty tejto svojej knihy usporiadal tematicky podľa druhov umenia. V prvej kapitole sa predstaví ako odborník na dejiny výtvarného umenia, keď reportážno – esejistickým spôsobom sa dostáva do renesančného Talianska a spolu s ním sledujeme najmä Tizianov život a dielo v konfrontácii s Tintorettom, či pôsobenie Caravaggia v Neapole a na Malte. J. Mojžiš osobné dojmy, dobu a osudy osobností a artefaktov, ich podrobný výklad, často aj s polemikami voči doterajšiemu výskumu, prepletá dejovou niťou, a tak príjemca číta príbeh, v ktorom je všetko: reálie doby, mená postáv, chronológia, výklad i úvahy, Mojžišove asociácie – dôležité odbočenia, prienik do iných druhov umenia a toto všetko vyjadrené príťažlivým štýlom. Neskôr sa pohybujeme po výstave Turnerových malieb vo Viedni. Autor vie nielen postáť pred obrazom, meditovať, odborne hodnotiť, ale vie zaujať aj množstvom faktov o dobe a okolnostiach vzniku obrazu a dať ho do širších súvislostí. Turner a jeho „vôľa byť výnimočným“; maľoval prstami, farby miešal slinami a preškrabával ich nechtami – aj takéto detaily nám sprostredkúva J. Mojžiš. Rovnako zaujímavo vie hovoriť o iných maliaroch alebo sochároch (Marino Marini, Alberto Giacometti). Z autentického vnímania obrazu vytvorí príbeh, a tak jeho výklad – odborná kritika má silné znaky rozprávania, čo sa pozitívne premietne do príjemcovej pozornosti. Tak ako o renesančnom umení píše i o umení 20. storočia či súčasnom a svoje interpretácie pretkáva vertikálne i horizontálne literatúrou, filmom, teóriami iných odborníkov a pod.

Bolo by nespravodlivé, ak by sme o J. Mojžišovi hovorili „iba“ ako o odborníkovi na výtvarné umenie. O tom svedčí kapitola Pätnásť skíc, v ktorej sa predstavuje ako znalec literatúry (M. Proust, H. Hesse, H. Miller, J. L. Borges, E. Canetti, D. Tatarka, R. Capa, J. Kolář, A. Marenčin, S. Sontagová, T. Janovic, I. Kadlečík, P. Zajac, J. Cieslar, Didi-Huberman) a treba povedať, že dokáže aj v tejto oblasti byť rovnako zaujímavý, jeho texty sú bohaté na informácie, analógie, osobné vyznania a postrehy z konkrétnych literárnych diel. Nezostáva však iba pri vybraných autoroch umeleckej literatúry, ale rovnako robí prehľad dobovej literárnej kritiky, vykresľuje vzťahy prozaikov a literárnych teoretikov, takže opäť ide o zaujímavé lektúry. U každého z autorov osobitnú pozornosť venuje ich esejistickej tvorbe („Eseje písali mraky románopiscov, lenže mienku nielen vyslovujúce, ale aj argumentmi dosvedčujúce iba nemnohí.“) Čitateľ sa dozvie rôzne skutočnosti zo súkromia autorov, je svedkom priateľstiev či nedobrých vzťahov medzi umelcami. Dočítame sa napríklad, že H. Miller sa živil predajom svojich akvarelov, ale „eseje Henryho Millera sú jedinečné, čím naplnili Montaignom vyslovený žánrový predpoklad tohto jeho vynálezu“. Mojžiš sa podrobne venuje niektorým témam v esejach uvedených autorov, cituje z nich, ale často s nimi i polemizuje (napr. Borges o funkcii knihy), vykresľuje dôvody a proces vznikania niektorých vrcholných diel (Canetti: Masa a moc) a často ich dôsledne analyzuje alebo skúma dôvody, čo viedlo esejistov k tomu, a nie inému problému, napr. „odkiaľ vnímal a pomenoval niektoré problémy aktuálneho slovenského výtvarného umenia“ D. Tatarka. Od spisovateľov prechádza k fotografii a o R. Capovi hovorí ako o nespochybniteľnej hviezde prvej veľkosti novinárskej fotografie. Dva druhy umenia sa Mojžišovi spojili pri Jiřím Kolářovi, o ktorom nadšene povedal, že v českej literatúre je básnikom svetového významu a v svetovom výtvarnom umení zasa jedným z najinšpiratívnejších experimentátorov. „Esejistika Alberta Marenčina má ráz nezvyčajnej autobiografickosti“ a vzápätí vysvetľuje tento princíp. Fakty, ktoré o jednotlivých umelcoch Mojžiš uvádza, sú preňho súčasne základom asociácií, exkurzom do iných oblastí i času.

„Lenže, vážení, je esej žáner?“ Túto otázku položil Mojžiš čitateľom pri tvorbe T. Janovica, u ktorého sa v jednej vete „zrkadlí svet“, a teda jeho aforizmy sú vlastne esejami. Mojžiš dáva „svojich“ autorov do širokých súvislostí doby a esejistiku hodnotí na pozadí celej ich tvorby. Pri Kadlečíkovi, ale osobitne v tvorbe P. Zajaca upozorňuje na prelínanie, prepojenie literatúry a politiky v ich dielach. U každého však iným spôsobom. Filmové umenie je tiež súčasťou Mojžišových teoretických záujmov, preto zaradil k „svojim“ autorom filmového vedca J. Cieslara. Iný autor – francúzsky kunsthistorik Didi-Huberman sa pre svoje eseje inšpiroval fotografiami, obrazmi a sochami. Mojžiš svoje texty o esejistoch komponuje a štylizuje ako prózy, okrem odbornej lexiky používa aj hovorové črty jazyka, metafory, niekedy iróniu. Pätnásť skíc – to je pätnásť Mojžišových výborných esejí o esejistoch.

Dva prieskumy – v prvom sa venuje Mariánovi Mudrochovi, keď „číta“ jeho výtvarné diela s „pomocou“ filozofov a literátov; prieskum druhý sa týka maliarky Klaudie Kosziby, ktorú zaujala melanchólia fotografií z rodinného archívu. Mojžiš tak rozvinul vzťah fotografie a maľby ako „veľkej témy predminulého i minulého storočia“.

Dve recenzie výstav: jedna 17. novembra 2013 v šamorínskej synagóge (Daniel Fischer), druhá z r. 2016 vo viedenskej Albertine (Od Chagalla po Maleviča s podtitulom Ruská avantgarda). Obidve výstavy podnietili Mojžiša aj k širokým politickým úvahám o historickom dianí od r. 1948 po súčasnosť. Ani v tejto kapitole Mojžiš neobišiel literatúru, venuje sa jej v rozsiahlej recenzii (v skutočnosti eseji či reportáži) o 38 predstaviteľoch ruskej avantgardy vo výtvarnom i slovesnom umení.

Päť recenzií - na diela P. Vilikovského, T. Janovica, P. Zajaca, R. Griffina a R. Taylora – to je záverečná kapitola Mojžišovej asi najlepšej knihy (okrem tých o výtvarnom umení) čo do materiálu a jeho spracovania. Jurajovi Mojžišovi aj pri vysokej odbornosti kunsthistorika muselo dať veľa námahy sústredenie výsledkov výskumov a prijímania artefaktov odborníkmi z mnohých zemí a kultúr (citácie, polemiky, vykreslenie historického dobového pozadia) – jednoducho: jeho záber na obdobie od zhruba renesancie po súčasnosť je široko horizontálny a hlboko vertikálny, a pritom to ide „ako po masle“.

Gabriela Rakúsová 

Obálka:

Kresba Mariána Mudrocha

Pokochajte sa!

ISBN: 978-80-89499-40-3
Rok vydania: 2016

Rozsah: 314 strán

Cena: 9,50 Eur


 

 

c
© 1987-2017 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.