revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na OLEG PASTIER: Oko za zub

Karol Chmel
Podvojné účtovníctvo
(Pokus o doslov)

Pridlho sme sa optimisticky spoliehali na možnosti poetického jazyka a tak dnes zostáva buď možnosť podľahnúť obligátnej masovokomunikačnej vábničke a zostať ukrižovaný na pohovke pred obrazovkou alebo podľahnúť danajskému daru, t. j. schopnosti zbrusovať získané nánosy špiny a zmyslovo prenikať do vecí, analyzovať ich pravú podstatu, overovať si ťarchu pomenovaní, skúšať odolnosť novovytvorenej škrupiny v kontakte so stotonovou realitou; ibaže čo robiť, ak niet času na improvizácie: každé gesto v tomto svete bazírujúcom na teatrálnosti je nechtiac definitívne, každodenná banálna udalosť nadobúda na jedinečnosti, originalite, zrkadlene sa hodnotí v "prapôvodnom" význame, rovnako krochká nad skrivením i zveličením; vari pomôže triezvy odstup básnika od prežívania toho, čo mu je dané?
Irónia nie je spasiteľným riešením, zjemňuje ju Enzensberger, bo možno už Gottfried Benn, senzibilní naivisti sa vracajú k prírode a vykopávajú mŕtve korene, iní ponúkajú totálne mlčanie; Oleg Pastier vo svojej prvej oficiálne publikovanej knižke Plot "maximálne zintenzívnil podiel mlčania na poézii", no zároveň tým automaticky kládol zvýšené požiadavky na čitateľov (požadoval nielen aktívnu spoluúčasť na dotváraní naznačených obrazov, ale aj solídnu predprípravu nutnú pre zaregistrovanie možných súvislostí a skrytých významov), zúžený a sémanticky nahustený priestor básne bol niekedy až deklamatívne mravne zaujatým výkrikom do tmy (datovanie jednotlivých častí zbierky potvrdzuje jej dobovú ukotvenosť, i keď, prirodzene, verše prekračujú časové ohraničenie); nová bánická zbierka Oko za zub sa ani v najmenšom nezrieka mravného akcentu, no posúva ho kamsi do druhého plánu, zašifrúva ho do metaforicky viacvrstvových textov, nejasných iným smerom než básne prvej knižky: prináša totiž poéziu založenú na napätí medzi postnadrealistickou popovskou poetikou (prihlásenie sa k Vaskovi Popovi v motte vrhá spredu svetlo na zvolenú stratégiu) a karteziánsky uvažujúcim lyrickým subjektom; navzdory fragmentárnosti jednotlivých (číslovaných) básnických celkov čitateľ pociťuje ich vzájomnú previazanosť a istú uzavretosť cyklu; lenže nielen jemu, ani básnikovi nie je dané pochopiť všetko do konca, ba možno povedať, že to ani nie je jeho ambícia; jeho zámerom je...

Ukážka

 

Obálka: archív redakcie

Pokochajte sa!

ISBN: 80-85508-29-X

Rok vydania: 1995

Rozsah: 48 strán

Cena: vypredané 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.