revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2012, číslo 2

Osip Mandeľštam
Niekoľko viet


Píš verše bez obrazov, ak to vieš, ak si schopný. Slepec spozná drahú tvár, len čo sa jej dotkne vidiacimi prstami, a slzy radosti, skutočnej radosti, znovupoznávania po dlhom odlúčení vyhŕknu mu z očí. Báseň žije vnútorným obrazom, tým znejúcim odliatkom formy, ktorý je predobrazom básne. Niet ešte jediného slova, ale báseň už znie. To znie vnútorný obraz, už ho nahmatáva básnikov sluch.

Schopnosť žasnúť je hlavnou cnosťou básnika.

Často počúvame: je to dobré, no je to včerajšok. Ale ja hovorím: včerajšok sa ešte nenarodil. Ten skutočný ešte nebol. Chcem znovu Ovídia, Puškina, Catulla, historický Ovídius, Puškin, Catullus ma neuspokojujú.

Básnická gramotnosť v nijakom prípade nie je totožná s bežnou gramotnosťou, čiže s čítaním písmen, dokonca ani s literárnou sčítanosťou.

Byť - to je najväčšia umelcova ctižiadosť. Nechce iný raj okrem bytia, a keď mu hovoria o skutočnosti, len sa trpko usmieva, lebo pozná oveľa presvedčivejšiu skutočnosť umenia.

Všemožné rozdiely a protiklady nie sú ničím v porovnaní s dnešným delením ľudí na priateľov a nepriateľov slova. Naozaj jahniatka a capy. Skoro fyzicky cítim nečistý capí smrad, ktorým páchnu nepriatelia slova. Tu je celkom namieste posledný argument, čo sa naskytá pri hocijakom vážnom rozpore: môj protivník odporne smrdí.

Národ si nevyberá svojich básnikov, ako si nikto nevyberá svojich rodičov. Národ, ktorý si nevie vážiť básnikov, si zaslúži... Ale nič si nezaslúži, jednoducho nemá s nimi nič spoločného...

Niet nič ľahšie ako hovoriť o tom, čo je v umení potrebné, nevyhnutné: po prvé, je to vždy nepodložené a k ničomu to nezaväzuje; po druhé, je to nevyčerpateľná téma na mudrovanie; po tretie, zbavuje nepríjemnej povinnosti, ktorej sa len málokto nevyhýba: vysloviť vďaku za to, čo je, celkom obyčajnú vďaku za to, čo je v danej chvíli poéziou.

Nič nie je nemožné.

 

 

Obálka čísla:

Lynoryt na obálke: Jaroslav Štuller

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Osip Mandeľštam
Niekoľko viet
s. 3

Oleg Pastier
Cudzí šarkan na mojom nebi

s. 5

Ján Púček
Štyri zo štyroch
s. 15

Zlatá polička
(Púček, Juráňová, Vanovič, Jurolek)
s. 25

Poste restante
Ivan Laučík
s. 35

Dušan Dušek
Voda prítomnosti
s. 81

Inka Machulková
Až k ránu se ozvou tiché kroky...
s. 105

Juraj Mojžiš
O dlhej pamäti metafor utrpenia
s. 115

Jozef Mihalkovič
Z ďalších listových tajomstiev
s. 123

Ján Zambor
Zvukové tvarovanie básne
s. 133


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.