revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1993, číslo 2

Adam Zagajewski
Neopísateľný cynizmus poézie
Vnútorný svet, ktorý je absolútnym kráľovstvom poézie, má tú vlastnosť, že je nevyjadriteľný. Je ako vzduch; pri-rodzene, objavujú sa v ňom prúdy, napätia, rozdiely v teplotách, búrky, ale jeho základným atribútom je totálna priezračnosť. Čo teda robí tento vnútorný svet, ktorý je nevyjadriteľný, ale napriek všetkému túži po sebavýpo-vedi? Používa úskok. Predstiera, že sa zaujíma - a to mi-moriadne - o vonkajšiu skutočnosť. Upadáva veľký štát? No prosím - vnútorný svet je nadšený: má tému! Na ob-zore sa objavuje smrť.Vnútorný svet - keďže má pocit, že je večný - sa trasie od radosti. Vojna? Skvelé. Utrpenie? Úžasné! Stromy? Vädnúce ruže? Ešte lepšie. Skutočnosť. Bravo. Skutočnosť je jednoducho nevyhnutná - keby ne-existovala, bolo by si ju treba vymyslieť.
>> viac textu


Paľo Bohuš
Dve básne
SÚBOJ
Hodiny videli ako vznikám,
oni mi tikajú,
ja im vykám.

Muž vyzbrojený
vreckovou šabľou,
to som ja.
Vyzval som čas môj
do boja.
>> viac textu


Octavio Paz
Slovný kruh
Význam slov revolta, rebélia a revolúcia zostal nedotknu-tý, ale ich postavenie sa zmenilo. Bola to trojaká zmena: tieto tri slová, na ktoré sa hľadelo s podozrením a odsu-dzovaním, vystúpili do popredia a nahradili tri iné úcty-hodné slová: kráľ, tradícia, Boh. Ústredným slovom v tomto trojuholníku sa stalo slovo revolúcia; a u každého slova je najdôležitejší jeho druhotný význam: revolta nie je ani tak zmätok ako verejný odpor; rebélia už nie je za-ťatou neposlušnosťou, ale všeobecným protestom; revo-lúcia nie je návratom k počiatku, ale vytváraním budúc-nosti. A tak ako dedičné chromozómy v bunkách, aj tieto posuny boli príčinou ďalších posunov v našom rebríčku hodnôt a viery. Slová a významy boli rovnaké, ale podob-ne ako choreografické figúry v balete alebo rotácia hviezd na oblohe, aj posun v postavení týchto slov odhalil odliš-nú orientáciu spoločnosti.
>> viac textu


Bora Ćosić
Markíz v pekárni
Markíz nemá rád chlieb. To tvrdí Roland Barthes, berúc do úvahy, že u de Sada je chlieb protirečivý znak, zároveň morálny i nemorálny. Táto nákazlivá zmes vody a múky, upozorňuje aj na ďalšiu markízovu neroz-hodnosť - keď nevie, čo si počať so svojím telom, hyper-textualizovaným, pretvoreným viac než čokoľvek iné v intelektuálnej svetovej histórii, na čítanie. Chlieb teda nie je motív pre štúdium erotomana, aj keď stredovekí mní-si, vyrábajúci pierka v podobe písmen, už chlebom po-merne dobre písali, a de Pisiov obraz z roku 1923, s ob-rovským falusoidným sendvičom, vztýčeným na celú výšku plátna, "píše" práve to, čo by markíz rád čítal.
>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: Mexické ľudové drevoryty a vystrihovačky,
B. K. S.

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Dominik Tatarka
s. 2

Erika Podlipná
Koláž
s. 4

Josef Mlejnek
Básne
s. 9

Adam Zagajewski
Neopísateľný cynizmus poézie
(Eseje, básne a rozhovor)
s. 17

Paľo Bohuš
Jogging svätej Genovévy
s. 31

André Pieyre de Mandiarques
Druhý Belvedér
s. 36

Octavio Paz
Tri eseje
s. 46

André Pieyre de Mandriarques
Orol alebo slnko?
s. 59

Antonin Artaud
Dve eseje
s. 62

Enrique M. Butti
Jestli jsem tě potkal, tak se na to nepamatuju
s. 69

Rozhovor s Jurajom Raýmanom
s. 73

Juraj Raýman
Vystúp z tieňa svojho tieňa
s. 77

B. K. S.
s. 82

Julian Ragozinski
Několik úvah o čtení intimních sdělení vůbec a Juliena Greena zvláště
s. 97

André Gide v zrcadle deníku Juliena Greena
s. 105

Julien Green
Deník
s. 109

Ján Patarák
Povesť o čiernom holubovi
s. 138

Ivan Diviš
Humor
s. 145

RECENZIE - POZNÁMKY Pavel Matejovič
História v kocke - Ivan Kamenec: Slovenský štát
s. 148

Jiří Blažek
Komunizmus je povaha - Milan Kundera: Směšné lásky
s. 149

Ivan Kadlečík
Tajná správa spod hladiny - Milan Nápravník: Na břehu
s. 151

Martin Kasarda
Krv básnika! - H. C. Artmann: Dracula, Dracula
s. 152

- mk -
Millerův chorál o sexu a smrti - Henry Miller: Obratník Kozoroha
s. 153

Jiři Blažek
Výstava na křižovatce kultur
s. 154

Knižný monitor
s. 158

Časopisecký monitor
s. 161

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Venkovské obrázky
s. 163

36 x podľa Prousta
B. K. S.
s. 164

Bora Ćosić
Markíz v pekárni
s. 166


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.