revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1993, číslo 2

Octavio Paz
Slovný kruh


Význam slov revolta, rebélia a revolúcia zostal nedotknutý, ale ich postavenie sa zmenilo. Bola to trojaká zmena: tieto tri slová, na ktoré sa hľadelo s podozrením a odsudzovaním, vystúpili do popredia a nahradili tri iné úctyhodné slová: kráľ, tradícia, Boh. Ústredným slovom v tomto trojuholníku sa stalo slovo revolúcia; a u každého slova je najdôležitejší jeho druhotný význam: revolta nie je ani tak zmätok ako verejný odpor; rebélia už nie je zaťatou neposlušnosťou, ale všeobecným protestom; revolúcia nie je návratom k počiatku, ale vytváraním budúcnosti. A tak ako dedičné chromozómy v bunkách, aj tieto posuny boli príčinou ďalších posunov v našom rebríčku hodnôt a viery. Slová a významy boli rovnaké, ale podobne ako choreografické figúry v balete alebo rotácia hviezd na oblohe, aj posun v postavení týchto slov odhalil odlišnú orientáciu spoločnosti. Táto zmena tiež spôsobila zmenu nášho životného rytmu.

Priamočiary moderný čas dnes začína mať v tejto slovnej konštelácii ústredné postavenie, a kruhový čas, pre Platóna a Aristotela predstav večnej dokonalosti, opustil sféru rozumu a upadol do viac menej nevedomej viery. Idea dokonalosti sa stáva v tej chvíli bezhraničná a každému dostupná: je to nepretržitý pokrok nie jednotlivca, ale ľudstva ako celku, ľudský rod znova získal svoju pôvodnú nevinnosť, pretože je zdokonaliteľný skôr prostredníctvom svojej práce ako prostredníctvom božej milosti; jednotlivec stráca možnosť dokonalosti, lebo nie on sám, ale celé ľudstvo je predmetom tohto nekonečného pokroku. Rod pokračuje, hoci indivíduum je odsúdené na zánik. Prvotný hriech mizne a zároveň sa vyľudňujú nebesá. Túto zmenu v orientácii ľudského myslenia a konania sprevádza príslušná zmena rytmu: priamočiary čas je zrýchleným časom. Starý čas bol ovládaný minulosťou: tradícia bola archetypom prítomnosti i budúcnosti. Moderný čas považuje minulosť za príťaž a hádže ju cez palubu. Technika nebola tvorcom rýchlosti: bol to začiatok moderného času, čo umožnil rýchlosť techniky. Toto je podstatný zmysel toho, čo sa ukrýva v bežnej fráze: "dnes sa žije rýchlejšie". Pocit, že všetko sa zrýchlilo, pramení z toho, že žijeme tvárou v tvár budúcnosti, v horizontálnom čase a v priamke.

Pre protagonistov moderných dejín je tento posun v postavení oných troch slov revolúciou v politickom zmysle: radikálnou a rozhodujúcou zmenou. Pre diváka, ktorý stojí mimo dejinného víru, by bola táto zmena takisto revolúciou - v astronomickom zmysle: partikulárnou fázou v kolobehu sveta. Toto druhé hľadisko nie je hlúpe. Dnešný posun sa odohráva v súčasnom modeli významov: čím viac sa vzďaľujeme devätnástemu storočiu a jeho filozofiám, tým viacej stráca postava revolucionára svoju svätožiaru a tým viacej vystupuje na obzore postava rebela. Je to jav, ktorý sa dotýka polovice dnešnej spoločnosti: industriálnych či "rozvinutých" krajín. Zmena je badateľná vo všetkých druhoch umenia, od najabstraktnejších, v hudbe a poézii, až po najpopulárnejšie, v románe a vo filme. Zmena je tiež evidentná vo verejnom živote a v predstavách más. Dnešní hrdinovia a hrdinky sú, ako vždy, výnimočné tvory, no na rozdiel od hrdinov minulosti, nielenže sa protivia spoločenským zákonom, ale sa im aj posmievajú. Znova sa zmenila vízia času: význam nespočíva v minulosti ani v budúcnosti, ale v okamihu. V mene okamihu padli jedna za druhou všetky staré bariéry: zakázané, nesmierne územie minulého storočia je dnes verejným námestím, na ktoré má právo vstúpiť každý výrastok.

Móda, populárne piesne, tance, erotické zvyklosti, publicita a zábava, všetko sa topí v záplave dvojznačného svetla rozvratu. Preto je dnešná rebélia dvojznačná. Moderný rebel, niečo medzi revolucionárom a tyranom, stelesňuje sny a obavy spoločnosti, ktorá prvýkrát v dejinách zakúša všeobecnú hojnosť a zároveň psychologickú neistotu. Svet strojov poslúcha naše príkazy, a predsa sme nikdy nemali tak málo dôvery v tradičné a utopické hodnoty, v náboženskú vieru a v rozum. Ľudia v industriálnej spoločnosti nie sú veriaci: sú ľahkoverní. Na jednej strane sa klaňajú pokroku a vede; na druhej strane prestávajú veriť v rozum. Hoci sú fascinovaní všetkým novým a netradičným, jednako celkom opustili ideu revolúcie. Strata hodnoty minulosti a budúcnosti vysvetľuje, prečo naši súčasníci tak vášnivo zvierajú v náručí okamih. Neuvedomujú si, že objímajú fantóm: v tom sa odlišujú od epikurejcov a romantikov. Kedysi bolo uctievanie okamihu formou "múdrosti" alebo aktom zúfalstva. V grécko-rímskom staroveku bolo filozofiou, ktorá umožňovala človeku vyrovnať sa so smrťou; v romantizme bolo vášňou, ktorá premieňala okamih na jedinečnosť atď. Okamih nepredstavoval len prechodnosť, ale aj výnimočnosť toho, čo sa nám prihodilo raz a už sa nám neprihodí nikdy: "osudný okamih", okamih smrti alebo lásky, okamih pravdy. Nebol len výnimočný a osudový; bol aj osobnou skúsenosťou. Dnešná rebélia premieňa okamih na každodennú udalosť a okráda ho o jeho najväčšiu príťažlivosť: o prekvapenie. Už nie je tým, čo sa nám stane vtedy, keď to najmenej očakávame: je tým, čo sa deje stále. Je to pestrý kult: zahŕňa všetky triedy, veky a pohlavia. Pre našich predchodcov bol okamih synonymom oddelenosti, deliacou čiarou medzi pred a po; dnes je pestrou zmesou všetkého. Nie splynutím: neporiadkom.

Ľahostajnosť verejnosti k súčasným vodcom je pochopiteľná: nijaká hlava vlády v rozvinutých krajinách nemá moc vyhlásiť všeobecný rozklad. Láska či hrôza vyvolaná Leninom a Trockým, Stalinom a Hitlerom sa nám dnes zdá kolektívnym poblúdením. Dnes, keď plemeno veľkých revolucionárov a despotov vymrelo, nové hlavy vlád nie sú lídrami či vodcami, ale administratívnymi pracovníkmi. Keď sa z ničoho nič objaví nejaká charizma-tická osobnosť, politici a masy nedokážu zakryť svoj strach. Američania oplakali Kennedyho smrť a znova sa slobodne nadýchli: opäť mohli žiť spokojným životom. Spočiatku sa myslelo, že mladý prezident bol obeťou sprisahania sprava alebo zľava: ďalšieho "ideologického" zločinu. No Warrenovo vyšetrovanie jasne dokázalo, že to bol individuálny čin osamelého pomätenca. V hre Lope de Vegu sa sudca pýta: "Kto zabil Comendadora?" a ľud zborovo odpovedá: "My všetci sme ho zabili!" Každý zabil Kennedyho. Toto "každý" nemá tvár, je to všeobecné nikto. Neprekvapuje, že generál de Gaulle je výnimočnou postavou v tomto svete tupých funkcionárov; je pozostatkom heroického veku. Aj keď ani zďaleka nie je revolucionár, je stelesnením tradície a zároveň svojím nenapodobiteľným spôsobom reprezentuje rebéliu: hlava vlády, ktorá má štýl, je vo svete bezvýznamných vodcov čímsi bezprecedentným. Chruščov rozprával v porekadlách ako Sancho Panza; Eisenhower sa zmohol len na opakovanie klišé, ktoré si vypožičal z Reader´s Digest; Johnson sa vyjadroval akýmsi hybridným dialektom, zmesou rétoriky New Dealu a hrubej reči texaského šerifa; ďalší deklamovali neosobným a úbohým žargónom "expertov" Spojených národov. Mao ce-tung alebo Násir sú niečím oveľa viac ako hlavami vlád: sú vodcami a zároveň symbolmi. Ich mená sú talizmany, ktoré otvárajú dvere krajín, symboly osudu ich ľudu. Takéto postavy spájajú tradičnú prestíž hrdinu a modernejšiu prestíž revolucionára. Sú mocou i filozofiou, Aristotelom i Alexandrom v jednej osobe. Keby sme chceli nájsť niekoho podobného v "rozvinutých" krajinách, museli by sme sa poobzerať medzi skutočne populárnymi hrdinami: spevákmi, tanečníkmi, hercami či dobyvateľmi vesmíru.

Úbytok vodcov so železnou päsťou a revolucionárov s programom prísnym ako geometria by sa mohlo zdať znakom renesancie liberálnych a anarchistických hnutí. To však nepredstavuje tento úpadok: sme svedkami úpadku systémov a súmraku tyranov, nie svedkami nového odvetvia kritického myslenia. Nonkonformistov a rebelov je plno, no ich rebélia je citová a emocionálna a pramení v inštinktívnej a vari oprávnenej nedôvere v idey: nie je to súd vynesený nad spoločnosťou, ale negácia; nie je to trvalá akcia, ale sled sporadických výbuchov, po ktorých nasleduje návrat k pasívnej rezistencii v úlohe púheho diváka. Dnešní rebeli pochádzajú z menšinových skupín; nie sú to pracujúce či ľudové masy, ale intelektuáli a študenti. Rebélia je výsadou skupín, ktoré spája niečo, čo ešte industriálna spoločnosť nebola schopná (či ochotná) poskytnúť každému: voľný čas a vzdelanie. Dnešná rebélia nie je ani proletárska ani ľudová a je tak ďalším príznakom úpadku dvoch slov, ktoré sprevádzajú slovo revolúcia vo svojom prílive a postupnom odlive: ľud a trieda. Slovoľud sumarizuje romantickú predstavu spojenú s francúzskou revolúciou, ktorá vzrušovala ducha národa v devätnástom storočí. Marxizmus nahra-dil toto slovo pojmom, ktorý sa zdá presnejší: triedami. No dnes sa triedy stávajú skôr sektormi: verejnými a súkromnými, priemyselnými a poľnohospodárskymi. Namiesto dynamického obrazu spoločnosti ako protireči-vého celku nám dnes sociológovia a ekonómovia ponú-kajú klasifikáciu ľudských bytostí podľa ich zamestnania.

Preložil Otto Havrila

Octavio Paz (1914-1998), mexický básnik a esejista. Z bibliografie: Na brehu sveta, Slnečný kameň, Labyrint samoty, Luk a Lýra, Postscriptum, Pochmúrny čas. Za celoživotné dielo bol v roku 1990 Octavio Paz ocenený Nobelovou cenou za literatúru.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: Mexické ľudové drevoryty a vystrihovačky,
B. K. S.

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Dominik Tatarka
s. 2

Erika Podlipná
Koláž
s. 4

Josef Mlejnek
Básne
s. 9

Adam Zagajewski
Neopísateľný cynizmus poézie
(Eseje, básne a rozhovor)
s. 17

Paľo Bohuš
Jogging svätej Genovévy
s. 31

André Pieyre de Mandiarques
Druhý Belvedér
s. 36

Octavio Paz
Tri eseje
s. 46

André Pieyre de Mandriarques
Orol alebo slnko?
s. 59

Antonin Artaud
Dve eseje
s. 62

Enrique M. Butti
Jestli jsem tě potkal, tak se na to nepamatuju
s. 69

Rozhovor s Jurajom Raýmanom
s. 73

Juraj Raýman
Vystúp z tieňa svojho tieňa
s. 77

B. K. S.
s. 82

Julian Ragozinski
Několik úvah o čtení intimních sdělení vůbec a Juliena Greena zvláště
s. 97

André Gide v zrcadle deníku Juliena Greena
s. 105

Julien Green
Deník
s. 109

Ján Patarák
Povesť o čiernom holubovi
s. 138

Ivan Diviš
Humor
s. 145

RECENZIE - POZNÁMKY Pavel Matejovič
História v kocke - Ivan Kamenec: Slovenský štát
s. 148

Jiří Blažek
Komunizmus je povaha - Milan Kundera: Směšné lásky
s. 149

Ivan Kadlečík
Tajná správa spod hladiny - Milan Nápravník: Na břehu
s. 151

Martin Kasarda
Krv básnika! - H. C. Artmann: Dracula, Dracula
s. 152

- mk -
Millerův chorál o sexu a smrti - Henry Miller: Obratník Kozoroha
s. 153

Jiři Blažek
Výstava na křižovatce kultur
s. 154

Knižný monitor
s. 158

Časopisecký monitor
s. 161

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Venkovské obrázky
s. 163

36 x podľa Prousta
B. K. S.
s. 164

Bora Ćosić
Markíz v pekárni
s. 166


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.