revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2000, číslo 3-4

Veselé peklo Europoézie

(S Vojislavom Despotovom sa rozprával
Zoran Djerič
, redaktor belehradského literárneho mesačníka Reč)

Uplynulo dvadsaťpäť rokov od chvíle, keď si vydal prvú básnickú zbierku a keď si začal pátrať po „mieste básne“ a zároveň začal pochybovať o možnosti „básnenia a myslenia“...

- Môj údiv nad faktom, že poézia predstavuje azyl pre zničenú, pľuhavú, nesprávnu, netvorivú, a predovšetkým slobodnú reč, že vyhýbajúc sa dohodnutým modelom komunikácie vytvára nové modely, a pritom inklinuje k „chápaniu“, resp. „rýchlemu dohovorenému osvojeniu“, naozaj neustáva už celých tridsať rokov. Stvorenie sveta som nikdy nechápal ako prácu božej ruky, ale ako rad detailov, ktoré zaznamenávajú Bohu ukradnuté „rukavice“. Občas sa mi zdá, že básnici si predstavujú, že sú obdarení možnosťou natiahnuť si túto „božskú rukavicu“ a že svojím zástojom v nekonečnom tvorení jazyka sveta vlastne iba kladú základy nového vnímania, autizmu a lyrického ateizmu, a občas sa mi zdá, že táto ich úloha je skutočná a dôležitá; je pravda, že ohromenie z dôležitosti poézie, aj keby sa nazývalo talentovanou očarenosťou, trápi všetkých básnikov.
Niekedy to vyzerá, že otázky existencie poézie sa predstavujú ako životné nad-otázky a že nemožnosť jasnej odpovede otvára dvere do smrti. Ars poetica je bežný a masový úkaz, pravidlo číslo jeden, a netreba nijaký „básnický program“, aby fascinácia nadobudla materiálnu podobu v jazyku.
Poézia ako básnická téma, teda jedna chémia ako predmet druhej chémie - v konflikte sodíka a draslíka - básnika zaväzuje, lebo v tomto zdanlivo uzavretom a nezmyselnom kruhu sa skúmajú - osobným spôsobom - pochybnosti o „ukradnutej rukavici“ a, prirodzene, aj o samotnej „ruke“. Napríklad Quintus Horatius Flacchus už pred dvoma tisícročiami skúmal remeslo básnika a zmysel slov usporiadaných nezvyčajným, nedohodnutým spôsobom, ale rovnaká obsesia posadla aj romantikov a nadrealistov, tak isto ako sú ňou postihnutí aj dnešní mladí básnici. Vizuálna poézia rozkvitala, keď časti slov, resp. písmená ako ich formálna podoba boli prinútené hrať ten istý sebapoznávací tanec ako Flacchove verše v klasickej forme - tanec kognitívnej túžby, reálnej predstavy, že sama poézia je obrovský repertoár - ako je poézia jeden paralelný svet s autonómnou drámou, každodennosťou atď. Po silných odpovediach na otázku „čo je to poézia“ ma táto otázka prestala trápiť, ale „odpovede“ pravdepodobne nie sú presné, ani dobré - sú len zbierkou veršov, ktoré jasne definovali svoju zónu záujmu.

Bol si jedným z prvých básnikov v našich končinách, ktorý písal na počítači a ktorý pocítil „výzvu novej doby“. Ako by si opísal cestu, ktorú si prešiel od vizuálnej poézie, básnických koláží a poetických „akcií“ z raných sedemdesiatych rokov až po technologické “výzvy” rokov osemdesiatych a deväťdesiatych?

- Niektorí spisovatelia, nespokojní s vlastnou anonymitou v celom svete, koketujú s kybernetikou a priateľsky naklonenými programami v pokušení zapojiť sa do informačných sietí pre uspokojenie manažérskeho libida vo svojej komunikačnej sexualite. Vlastníctvom osobnej webovej stránky a surfovaním po elektronickom svete možno, ako vlastní agenti, uspejú a pritiahnu pozornosť na svoje vlastné dielo. Lenže to už nepatrí literatúre, ale elektronickému technomanažérstvu. Nedávno isté novosadské literárne sympózium nazvalo svoju ústrednú tému „Tranzícia a nové podoby literatúry“ a postavilo tak účastníkov sympózia do oblúku medzi tzv. bolestné spomienky na komunizmus a zatiaľ nedosiahnuteľný ideál občianskej spoločnosti. A predsa z opisu projektu bolo jednoznačne cítiť rozhodnutie, aby sa zhromaždenie zaoberalo podružnými otázkami literatúry, tak ako sa rock&rollom zaoberajú technici rozostavujúci aparatúru a neodbytné „fanynky“.
Pripomínali sa tu druho a treťoradé otázky literastúry, akými sú napríklad prítomnosť v globálnej informačnej sieti, ochrana autorských práv, využívanie copyrightu - čo, prirodzene, patrí k otázkam prvotnej dôležitosti pre literárnych agentov, vydavateľov a technomanažérov. Písanie na počítači ma už znudilo, ale ak by som sa teraz chcel vrátiť k peru alebo písaciemu stroju, musel by som si zohnať ešte jeden písací stôl (alebo ten, ktorý mám, by som musel zbaviť počítača a obetovať aj hry). Takéto písanie, ako je známe, si vyžaduje dokonalosť, lebo vlieva falošnú istotu a obrovské množstvo virtuálneho sebavedomia, našepkáva myšlienku, že dokonosť existuje a že ustavičným, pomerne jednoduchým a bezbolestným manipulovaním matematicko- svetelných signálov na monitore ho možno dosiahnuť.
V podstate písanie na počítači eliminuje nevyhnutnú dávku prirodzenej neistoty, sebanedôvery a koncentrácie na vlastnú jazykovú matematiku a vlastnú virtualitu. Samozrejme, to všetko som mohol zistiť, len ak som čo najbezprostrednejšie a hneď akceptoval technologické výzvy, ani nie tak s vierou, že prístroje sú také silné, ako so zvedavosťou, či im dokážem ich slabosť v kľúčovom aspekte písania - nesprávnosť myslenia. Napokon, boj proti strojom je tá najzaujímavejšia zábava v storočí, v ktorom sa pomocou represií a totálnej dominácie pokúšali udržať moc ideológie so strojovým princípom registrácie (a darilo sa im).

Už vyše dvoch desaťročí hlásaš - pochopiteľne metaforicky (a ironicky) - „tréning poézie“. To sú aj tie tvoje prvé performance a poetické akcie ako napríklad napĺňanie balónov krikom a pod.

Možno som si ani doteraz nie istý, čo znamenala akcia napĺňania balónov krikom. Napĺňal som ich s elánom a chuťou, presne tak ako jedna vetva psychoanalýzy vysvetľuje sex: že je to skôr otázka chuti než pudu. Balónová krik-poézia vznikala ako reakcia na konvencie v šírení poézie (predovšetkým na nudu literárnych večerov) - ale šírená v detskom balóne (vykrikovaná a fúkaná tak, aby sa z celej básne nestratila ani hláska), bola báseň tiež materializovaná a dá sa povedať, že teda neexistuje podstatnejší rozdiel od „tradičnej“ poézie, azda okrem atraktivity balenia. Hlasom nebolo dovolené len tak voľne poletovať vzduchom a stratiť sa, ale boli lokalizované v balóne a vypustené ako hovoriaci celok. Bol som presvedčený, že zostanú v balóne, až kým nepraskne. Jedna osoba má napríklad ešte dnes odložený balón, do ktorého bola roku 1979 nakričaná jedna krátka báseň.
Tu sa však objavuje aj otázka materiálnosti zvukových telies. Vlna, ktorá sa zachveje na ušnom bubienku, musí mať materiálnu povahu, takže nepochybne musí byť aj v balónoch určitá zvuková hmotnosť. To, že ak niekto prepichol balón a dovolil z neho básni uniknúť a rozplynúť sa a že nikto nemohol znovu počuť artikulované zvuky, už patrí k nedokonalosti ľudského sluchového aparátu, možno dokonca aj k nepripravenosti človeka meniť konvenciu počúvania. Napokon, veda sa vydala cestou vynachádzania prístrojov, ktoré zaznamenávajú zvuk, a nie cestou prebúdzania otupených zmyslov.
Publikum, samozrejme, reagovalo vždy na gestá, a nie na obsah básní fúkaných do balóna. Dôkaz, že sa takéto a podobné akcie považujú za druhoradé poetické skutky alebo dokonca za „klinické prípady“, ktoré treba oddeliť od tradičnej predstavy o čítaní poézie (básnik stojí alebo sedí, hlas sa mu chveje, číta texty, ktoré predtým napísal, pozerá sa neurčito kamsi do diaľky) možno nájsť napríklad v reakcii jedného amerického spisovateľa, ktorý bol v San Franciscu pri jednom mojom „poetickom nafukovaní“; pristúpil ku mne a požiadal ma o dovolenie, aby sa v jeho budúcej knihe - a bol to autor sci-fi - takýmto spôsobom, prostredníctvom fúkania viet do balónov, mohli dorozumievať s pozemšťanmi mimozemšťania.
Robil som aj iné performance - hádzal som (svoje) knihy do kanalizácie, zapaľoval som zafarbené ohne, spieval som rozmanité texty, najradšej kritické atď. U spisovateľov všetky podobné performance postupne zanikli, pestujú ich však výtvarní umelci. Futuristickí maliari sa prví vrhli na performance ako na najprirodzenejšiu formu, ako prinútiť publikum, aby si všimlo ich myšlienky. Od performancov hudobných, od umenia hluku, najfantastickejších mechanistických hnutí telesných akcií, svetelného baletu, syntetického divadla a vzdušného baletu, cez Majakovského, Burľuka a Kručonycha v postrevolučnom Rusku, cez Dada, kabaret Voltaire, Huga Balla, Wedekinda, Tristana Tzaru a surrealistov - až po brazílsku avantgardu päťdesiatych a nového európskeho cyklu sedemdesiatych rokov sa performance rozvíjal ku kabaretnej integrálnej forme plnej kódov a podkódov, pričom pomimo vytváral inštaláciu a vždy registroval dobové technologické inovácie. Nárast jeho aktuálnosti bez významnejšej prítomnosti publika je založený na všeobecnom trende integrovania umeleckých médií, na logike vnímavosti „trojminútového“ klipu ako integrálneho kruhu, ktorý nahradil všetky lampy, tranzistory a transformátory, na potrebe povedať modernou synkréziou oveľa viac než nudným, pomalým rytmom jednotlivých, čistých a tradičných umeleckých výrazov, ktoré sa - na rozdiel od futuristov, dadaistov a surrealistov - nepopierajú; no aj dnes sa považuje za čosi adekvátnejšie mimozemšťanom.

Dalo by sa povedať, že si prešiel cestu od modernizmu k postmodernizmu. Dá sa vôbec hovoriť, a ak, tak ako, o tzv. poetikách konca storočia?

- Slovo modernizmus sa mi celkom páči - je pomerne ostré a nemilosrdné voči celému literárnemu dedičstvu pred dvadsiatym storočím. Lenže nikto sa dnes neodvažuje hovoriť o modernizme, keďže je umiestnený kamsi do ohniska, do akéhosi hraničného poľa; tradicionalisti sú masový, ba čoraz masovejší jav, postmodernisti sú, podporovaní literárnou vedou z univerzít, akousi pravou súčasnou elitou, a modernisti, prirodzene, vypadávajú z hry. Postmodernizmus nepoznám (takže patrím k okruhu postmoderných naivistov inštinktívneho typu?), postmodernizmus je dominantný, aj keď nemá ani pôvodné meno. Ale keď sa dnes hľadajú umelecké chodníčky medzi veľkocestami nového svetového poriadku, vo všetkých prechodných a dočasných formách je už veľa dobrých skúseností avantgardy a „modernizmu“, takže teto skúsenosti sa chápu ako celkom prirodzené, takmer folklórne dedičstvo jazykových revolúcií a najradikálnejších postupov. Kedysi som veril, že medzi rozličnými poetikami dochádza k zaujímavej divergencii, že sa odlišujú tie, ktoré poznamenávajú koniec storočia; vydavatelia z konca 19. stor. si objednávali od filozofov a vedcov štúdie o všeobecnom stave ľudskej mysle, o vedeckých objavoch za uplynulých sto rokov a opetiky konca toho storočia sa rodili spontánne, najčastejšie ako „doom-writing“ - katastrofické písanie.
Dnes sa podľa môjho názoru vôbec nedá hovoriť o existencii takýchto poetík; sme zvyknutí na sviatočné dátumy, pravá kalendárová hystéria zavládla až teraz, keď sa blížime k číselne zriedkavému happeningu - koniec storočia, koniec milénia. Koniec storočia neexistuje. Za všetkou tou hystériou stoja agresívne cirkvi, ktoré nám s hodinami - koľkokoľvek je hodín, vždy je to len toľko, ako ďaleko je od nultej hodiny - predávajú čas ako večný tovar a smrť ako dočasné upokojenie.
U židovských alebo čínskych básnikov si totiž kritici nevšimli ani ten najmenší prejav takýchto poetík.

Nazývajú ťa básnikom „veselého pekla sebskej poézie“. Čo by si mohol povedať o „veselosti“ svojej poézie, prípadne o „pekle“ tém a metafor, na ktoré sa poukazuje u súčasných básnikov?

- Vždy mám na zreteli, že básnický text busú čítať aj osoby, ktorým neodhaľujem nič nové, ani tému, ani „problém“, ani slová. Nový je môj útok na ich poznanie. Na čítanie poézie, napokon, už dávno treba mať aspoň maturitu, poézia je celkom elitná záležitosť; takže vzhľadom na to, že píšem predovšetkým o tom, čomu sa poézia vyhýba, veľmi často o sociografických a kulturologických témach, uvádzam do poézie dočasné, veľmi pominuteľné pojmy, módne toponymy, veselo spájam navzájom smrť, lásku a duchovnosť s moderným žargónom a súčasnými mediálnymi obrazmi, „svetový prehľad“, správy z oblasti vedy, nukleárnu hrozbu a ťažkosti s kreovaním „duchovného poriadku a pokoja“, vzniká určitý druh zábavného luna-pekla, v ktorom sa na nebezpečenstvá života poukazuje prostredníctvom podráždenia čitateľovho ega. Smrť je vždy strašná, smrť je vždy zábavná. V každom prípade sa usilujem nájsť v modernej ikonografii sveta pravidelnosť či nepravidelnosť javu zvaného „premyslená existencia“.

Ustavične sa pokúšaš „premyslieť“ svoje písanie, no ono, zdá sa, sa vždy prejavovalo ako „mŕtve myslenie“: ako opotrebované, vopred odsúdené na neúspech. Zdá sa ti aj teraz, že každý pokus premyslieť vlastnú poéziu či tvorbu vôbec je jalový, a teda mŕtvonarodený?

- Usilujem sa byť čo najmenej prítomný vo formách literárneho života, ktoré si vyžadujú „status“, určenie vzťahu k poetikám, k „premyslenosti“ a k agentúre vlastnej poézie. Všetko, čo som kedy napísal, v ilúzii, že som precízny a že to treba, zo všetkých textov, ktoré vysvetľujú a rozvažujú o básnických textoch, je smiešne, lebo to je napísané pod tlakom konvencie, že básnik by mal poznať nemateriálne základy svojej praxe. Už to neurobím, myslenie je mŕtve. Dokonca aj teraz, keď píšem toto, mi je ťažko, lebo v podstate len provokujem niekoho, kto sedí na mojom mieste a usiluje sa pochopiť niekoho, kto sedí na mojom mieste, aby bol pánom intuície. Som čoraz náchylnejší rezignovať na akúkoľvek verejnú činnosť tohto druhu, ba som presvedčený, že základné pôsobenie poézie celkom postačí. Nestačí síce na reklamu, ale to ma vôbec nevzrušuje.
K totálnej premiešanosti žánrov prirodzene neinklinujem iba ja. Tak ako je dnes performance jedna vysokoštylizovaná forma modernej synkrézie, tak je to aj s väčšinou textov, ktoré sa nazývajú postmodernými a či transavantgardnými; nerobím veľké rozdiely medzi poéziou a prózou, esejou či rymovanou burleskou. Jednoducho pristupujem k nejakému neartikulovanému radu viet, v ktorých hrajú hlavnú úlohu výlučne nástrahy moderného života a špinavý sex s kódmi.

Nie si milovník literárnych večerov, no predsa len - čo si myslíš, aký význam majú bezprostredné kontakty autora a jeho (potenciálneho) publika?

- Nemám recept, ale zdá sa mi, že spisovateľ by mal zostať vo svojom pološere alebo v tme, v tieni svojej anonymnej nesmrteľnosti. Inak spisovatelia preháňajú so svojou dôležitosťou, ustavične podsúdvajú ideu, že sa zaslúžili o národ, o štát a dejiny. Aká je zásluha spisovateľa, ktorý napísal desať kníh? Napísal tých desať kníh a hotovo, buď sú čítané alebo nie, neexistuje nijaká zásluha navyše. Štát občas odmieňa dobrých a lojálnych spisovateľov, v závislosti od politickej klímy, a potom sa ocenené literárne dielo chápe ako štátotvorný akt. V písaní však niet ani stopy po štátotvornosti, a preto si myslím, že autor by sa mal držať čo najďalej od štátu aj od svojho publika, aby si ho priveľmi neobľúbilo, aby si ho neprisvojilo a nezjedlo.

Popri angličtine prekladáš aj z nemčiny a slovinčiny. Čo pre teba znamená preklad?

- Vôbec nepoznám teóriu prekladu, racionálne to chápem tak, že som všetky tie knihy napísal a legálne som ukradol originál. Robil som to preto, lebo som niečo robiť musel (aj aby som zarobil), keď mi písanie nešlo tak, ako sa patrí a keď boli moje nápady slabšie ako tie anglické, nemecké a slovinské... Konfrontácia s tajomstvami iného jazyka rozväzuje a oslobodzuje vlastný, materský, a to je spravidla veľmi dobrá škola. Takto sa hundre potichu. S viacerými básnickými prekladmi som spokojný (Ginsberg, Kerouac, O‘Hara), rovnako s dramatickými textami (Brecht, Amiri Baraka) aj so svojím posledným prekladom, s Automatickou Alicou od Jeffa Noona...

Bol si predsedom Združenia vojvodinských spisovateľov, hoci len krátko. Pokiaľ viem, to je tvoje jediné zaangažovanie sa tohto druhu. Môže byť spisovateľ spoločensky a politicky aktívny? Do akej miery je pri tom prítomné tvorivé básnické slovo?

- V devätnástom storočí museli byť spisovatelia istým druhom národných tribúnov, lebo vzdelaných ľudí bolo málo. Napokon, mali aj svoju výrečnosť. Dnes, keď je vzdelaných ľudí o čosi viac, ale keď zároveň, poslanci nemajú výrečnosť, môže byť úloha spisovateľa relevantná azda len pri utváraní nacionalistického a fašistického štátu, všetko ostatné je márna námaha. Moje novinové texty chceli relativizovať všetky úlohy, skutky a hodnoty tzv.demokracie preto, lebo existuje iba v politickej rétorike. Všetky postavy z politickej scény sú smiešni klamári, posadnutí túžbou po moci, a je mi ľúto, ak ma niekde niekto vnímal ako sprisahanca. Vôbec nie som konštruktívny, nehodím sa ani za predsedu, ani za tajomníka, a už vôbec nie za člena.

Veľa si cestoval...

- V nemeckej dedine Stralen, kde existuje Prekladateľské centrum s počítačmi, všetkými možnými slovníkmi sveta a s dobrými apartmánmi (v pivnici rýnske víno, v chladničke holandské syry), som sedel pri kaviarenskom stolíku, pri ktorom sedával Napoleon. V mestečku Bowlder pri Denveri ma Allen Ginsberg zaviedol na svoj rockový koncert; po koncerte starý beatnik neúnavne pil pivo a celú noc tancoval pri džezovej hudbe. Bol som pri hrobe Buffala Billa. Počúval som džez na Západnom pobreží. V malajzijskej džungli som recitoval básne s Thomasom Shapkotom a Sebastianom Barkerom. Precestoval som niekoľko východoeurópskych krajín za pár dní, keď som sa bol pozrieť, ako sa rúca komunizmus, počnúc Berlínskym múrom. Raz v noci v Nórsku som sám na vrchole hory videl jedného osamelého soba. Jedol som veľrybie mäso. A všade som čítal básne a počúval iných básnikov. A pil som, ukrutne milujem alkohol, tú etyl-poéziu...

Krátené, preložil Karol Chmel.

 

Obálka čísla:

Kresba Ivan Csudai

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Daniel Dragojević
Hore a dole

str. 3

Mila Haugová
Zavretá záhrada

str. 5

Claude Bleton
Prekladateľovi otroci

str. 19

Ivan Diviš
Chiquita Perézová
str. 39

Milan Paštéka
Vstúpiť do ticha
str. 49

Vojislav Despotov
Desať deka duše

str. 79

Robert Schneider
Špina
str. 79

POSTE RESTANTE
Súčasná srbská próza

Vidosav Stevanović
Mihajlo Pantić
Filip David
Dušan Gojkov
Vule Žurić
str. 153

HIS MASTER´S VOICE
str. 175


 

 


© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.